Yrittäjyyskasvatus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista Pohjois-Pohjanmaalla
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Kuvitus kristalleista

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakouluissa jokainen opiskelija kohtaa yrittäjyyden ilmiönä osana opintojaan. Yrittäjyyskasvatuksessa korostuu opiskelijan laaja-alaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen. Ammattikorkeakouluissa huomioidaan erityisesti myös uuden liiketoiminnan luomisen ja ideoiden kaupallistamisen mahdollisuudet. Opiskelijalle yrittäjyys näyttäytyy yhtenä potentiaalisena uravaihtoehtona

Työkaluja opetukseen     Lataa vuosisuunnitelma     Linkkejä

Yrittäjyys- ja työelämätaidot

1.

Opiskelijoita aktivoidaan asettamaan itselleen tavoitteita ja rakentamaan tietoisesti omaa urapolkuaan.

Amk-opiskelijat ovat viimeistelemässä omaa osaamistaan, minkä avulla päästään työelämään. Oman urapolun tavoitteiden kirkastaminen auttaa suuntaamaan opiskelua. Konkreettiset henkilökohtaiset osaamistavoitteet ovat erittäin tärkeitä oppimismotivaation ylläpitämiseksi. Kaikki opinnot tulee valjastaa palvelemaan oman polun vahvistumista olipa tavoite asiantuntijana tai yrittäjänä.

2.

Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuuta ja rakentamaan kumppanuuksia yritysten kanssa.

Opiskelijan verkoston laajuus vaikuttaa menestymiseen työelämässä. Mitä laajemman kumppanuuksien kirjon opiskelija pystyy opintojen aikana rakentamaan, sitä enemmän siitä on hyötyä työelämässä. Tässä vaiheessa opiskelu ”varastoon” tutkinnon vuoksi ei hyödytä ketään. Kumppanuudet ovat jatkossa mahdollisia työpaikkoja, osaamisverkostoja tai potentiaalisia asiakkaita niille keiden tavoitteena on yrittäjyys.

3.

Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan oppimisessa vahvistetaan verkostomaista työskentelyä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhteistyössä ovat mukana yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppanit.

Yrittäjänä menestyminen ei riipu tutkinnosta. Uuden liiketoiminnan synnyttämisen valmiuksista ei ole hyötyä jos ne eivät synnytä käytännön kokeiluja tai liiketoimintaa. Kun alkava yrittäjä tietää mitä hän itse osaa ja mistä verkostosta hän löytää sen mitä ei itse osaa, hänellä on mahdollisuus hallita kaikki tarvittava osaaminen liiketoiminnan synnyttämiseksi. Kansainvälinen verkosto on avainroolissa kv-liiketoiminnan pilotoinnissa.

4.

Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä monialaisissa autenttisissa yrittäjyyden oppimisympäristöissä harjoitusyrityksissä, osuuskunnissa ja työelämäprojekteissa.

Opiskelijan yrittäjyysosaamisen kehittämisympäristö on oma tai tiimin oppimisyritys. Oman yrityksen avulla päästään testamaan omia taitoja käytännössä sekä hankimaan oikeita asiakkuuksia. Kun omaa osaamista myydään avoimilla markkinoilla oman tuotteen ja työn arvo sekä oikean yritystoiminnan kannattavuutta on helppo havainnoida. Mikäli oman osaamisen kehittyminen kerryttää riittävästi arvoa, oppimisyrityksen toimintaa voidaan joustavasti jatkaa valmistumisen jälkeen.

5.

Tuodaan tutkimuksesta liiketoimintaa -ajattelu osaksi opintoja kaikilla koulutusaloilla. Kytketään yrittäjyysopintoja entistä tiiviimmin uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten innovaatioprosesseihin.

Yritysten uusiutumiskyky on yhä tärkeämpää. Tuomalla oppiminen osaksi start up -maailmaa ja TKI-prosesseja opiskelijoiden ja oppilaitoksen toiminta kiinnittyy yhä voimakkaammin alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Tutkimustoimintaan ja uusien innovaatioiden kehittämiseen pohjautuva liiketoiminnan oppiminen on motivoivaa ja haastaa oppijat sekä koulutusorganisaatiot parhaimmilleen.

6.

Opiskelijoiden liiketoimintaideoita ja yrittäjyysaikomuksia tuetaan ja edelleen kehitetään osana opintoja. Tehdään aktiivista monialaista yhteistyötä yrityshautomo- ja yritys- ja kansainvälistymispalveluiden kanssa.

Oppilaitoksen tulee  tarjota mahdollisimman joustava väylä ja tuki opiskelijoille, joilla on tahtotila ja edellytykset kasvuyrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen. Yhteistyö yrityspalveluverkoston kanssa tulee rakentaa saumattomaksi. Liiketoiminnan käynnistämisen läpimurtovaiheessa olevia opiskelijoita tuetaan kaikin mahdollisin keinoin, jotta sekä yrityksen toiminta, että opinnot etenevät joustavasti. 

Oppimisympäristöt ja -menetelmät

1.

Yrittäjyysopintojen asemaa vahvistetaan. Yrittäjyysopintojen toteuttamisessa huomioidaan globalisaatio, kestävä kehitys ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.

Yrittäjyysopintojen vahvistaminen on strateginen kysymys. Se tarkoittaa tavoitteiden asettamista nykyistä korkeammalle, resurssien kohdentamista uusilla tavoilla sekä tulevaisuuden megatrendien tarkkaa huomiomista. Yrittäjyyden vahvistaminen on myös toimintakulttuurin kehittämistä ja esteiden poistamista.

2.

Kehitetään yhdessä yliopiston ja yrittäjyyskasvatuksen kumppaneiden kanssa monialaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä kuten kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchen, yrityskiihdyttämöt tai -hautomot.

Yrittäjyyden oppimisympäristöt ovat kehittyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. On mahdollista, että uusien ympäristöjen kehitys on vasta alullaan. Fyysiset kiihdyttämöt ja hautomot täydentyvät yhä monipuolisemmilla digitaalisilla oppimisympäristöillä. Aito monialaisuus ja yhteistyö luovat aivan uudenlaisia bisnesmahdollisuuksia.

3.

Yritysyhteistyötä tiivistetään. Kaupallistaminen ja uusi liiketoiminta tehdään näkyväksi osaksi TKI-toimintaa.

Yritysyhteistyö rakentuu kehittyvien kumppanuuksien varaan. Yhteistyö tiivistyy käytännössä yhdessä tekemällä. Kehittäminen on oman toiminnan arviointia ja tarpeellisen ja hyödyllisen lisäämistä. Näkyväksi tekeminen on mallintamisen ja kaupallistamisen lisäksi rohkeaa markkiointia ja myyntiä. Innovaatiot ovat hyödyllisiä vasta kun ne ovat osa kannattavaa liiketoimintaa.

4.

Kytketään alumnitoimintaa myös yrittäjyyskasvatukseen, tiivistetään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja eri kouluasteiden kanssa.

Järjestetään yrittäjäalumneille ja opiskelijoille yhteistä toimintaa, mikä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Hyödynnetään myös opiskelijajärjestöt yrittäjyyskulttuurin rakentamisessa. Eri kouluasteiden yhteistyö mahdollistaa saman alan yrittäjyysopiskelijoiden kohtaamiset. Nuoremmille oppilaille vanhemmat opiskelijayrittäjät toimivat hienoina esikuvina.

5.

Opetushenkilöstön yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista kehitetään täydennyskoulutuksen ja yritysyhteistyön avulla. Yrittäjyyskasvatuksen toimintamenetelmien kehittämisessä hyödynnetään yhteisopettajuutta ja mentorointia. Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan oppimisessa vahvistetaan työelämälähtöistä projektioppimista ja verkostomaista työskentelyä.

Toteutetaan erilaisia täydennyskoulutuksia nykyistä enemmän. Kokeillaan uudenlaisia opetustapoja ja henkilökunnan osaamisen vaihtoa. Asetetaan kunnianhimoisempia tavoitteita liiketoimintaosaamisen kehittämiseen esim. rakentamalla kumppanuuksia ja projektioppimista yritysten kehittämishaasteiden ympärille. 

6.

Lisätään yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja ilmapiiriä mm. yhteisillä tapahtumilla ja teemaviikoilla sekä tuomalla yrittäjyystarinoita ja yrittäjyyskasvatuksen toteutustapoja monipuolisesti esille.

Toimintakulttuurin rakentaminen edellyttää selkeää strategiaa ja vahvaa johtajuutta. Maakunnan yhteinen strategia luo pohjan muuttaa toimintapoja yrittäjyydelle entistä suotuisammaksi. Oppilaitoskohtaiset valinnat teemaviikkojen ja tapahtumien säännöllisessä toteuttamisessa ovat edellytys uuden kulttuurin vahvistumiselle. 

Kuvitus kristalleista

Yliopisto

Yrittäjyyskasvatus auttaa yksilöitä oivaltamaan omaa osaamistaan ja synnyttää muutosagentteja, jotka haluavat jättää jälkensä maailmaan. Yrittäjämäisen toimintatavan omaksuminen antaa opiskelijoille eväitä tulevaisuuden urapolulle. Kasvu yrittäjäksi edellyttää yrittäjäidentiteetin rakentumista sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistä.

Työkaluja opetukseen     Lataa vuosisuunnitelma

Yrittäjyys- ja työelämätaidot

1.

Opiskelijoita, tutkijoita ja henkilöstöä aktivoidaan oman yrittäjyyspotentiaalinsa tunnistamiseen ja kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen globaalien ja paikallisten muutosten synnyttämiseksi.

Yrittäjyyspotentiaali on osaamista, näkemystä ja halua muuttaa idea, ongelma tai liiketoimintamahdollisuus käytännön toiminnaksi. Oman potentiaalin tunnistaminen vaatii myös kykyä ajatella isosti itseä laajemmasta näkökulmasta. Yrittäjyys voi olla paremman yhteiskunnan luomista paikallisesti ja globaalisti. 

2.

Yrittäjämäiseen toimintaan kasvamista tuetaan valmentamalla yksilöiden itsetuntemuksen, itseilmaisun, näkökulmien avartamisen, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taitoja.

Jokainen on hyvä jossakin. Jo kahdessa asiassa erinomainen voi olla ainutlaatuinen yhdistelmä lahjakkuutta, mitä ei kenties monella muulla olekaan. Omien unelmien ja tavoitteiden kertominen rohkeasti ääneen auttaa löytämään toiset vastaavista asioista kiinnostuneet. Verkostoitumalla osaajat löytävät toisensa ja yrittäjämäinen toiminta käytännössä on helpompaa.

3.

Liiketoiminnan ja talouden mahdollisuuksien, periaatteiden ja käytänteiden tiedollisten ja taidollisten valmiuksien rakentamiseen tarjotaan kansainvälisesti korkeatasoinen sisältö.

Liiketoiminta pohjatuu usein vahvaan ymmärrykseen jostakin olemassa olevasta tai visioon siitä, mitä voisi parhaimmillaan olla. Kansainvälisesti korkeatasoinen sisältö auttaa opiskelijoita suhteuttamaan oman yrittäjyysidean tai työelämää palvelevan osaamisensa suoraan globaaleille työ- ja yritysmarkkinoille. Vahva sisältöosaaminen on lähtökohta akateemiselle yrittäjyydelle.

4.

Yrittäjyyden urapolku ja työelämäyhteistyö ovat luonteva osa kaikkien yliopiston tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksia ja sisältyvät kiinteänä osana koulutuskokonaisuuksiin. Toiminnan kumppanit löytyvät paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista.

Yrittäjyyden edistäminen laaja-alaisesti on tutkinto-ohjelmista vastaavien johtajien tehtävä. Yliopiston tutkinto-ohjelmat voivat verrata omaa toimintaa ja omien koulutuskokonaisuuksien yrittäjyysastetta myös Unifin syksyllä 2016 julkaistujen yrittäjyyssuositusten avulla. 

Oppimisympäristöt ja -menetelmät

1.

Yliopisto tunnetaan kansainvälisenä tiedeyliopistona, jossa on tilaa kasvaa yrittäjäksi. Yliopisto toimii kokonaisuudessaan yrittäjyyden oppimisympäristönä, jossa on uteliaisuutta ruokkiva ilmapiiri.

Yrittäjyyden edistäminen on yksi yliopiston strategisista kärjistä. Yliopisto tarjoaa erinomaisen monialaisen oppimisympäristön sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot matkalla yrittäjyyteen. Yliopiston toimintakulttuuri tukee erityisesti uuteen tutkimustietoon ja innovaatioihin pohjautuvaa yrittäjyyttä. Kehittyvää yrittäjyysilmapiiriä johdetaan tavoitteellisesti.

2.

Yrittäjyysopintojen asemaa vahvistetaan ja niitä toteutetaan poikkitieteellisillä ja yhteisöllisillä toiminta-alustoilla, kuten TellUs Innovation Arena ja Business Kitchen.

Yrittäjyysopintojen aseman vahvistaminen on strateginen kysymys. Kukin tutkinto-ohjelman tulee tarjota opiskelijoilleen opinnollistettu mahdollisuus ja oppiminen nykyisiä ja mahdollisia uusia toiminta-alustoja hyödyntäen. 

3.

Monialaista toimintaa toteutetaan yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

Kumppanuudet ovat yksi yrittäjyyden kehittämisen muoto. Rakennamme aktiivisesti monialaista yhteistyötä kaikilla tasoilla. Paikallisesti olemme aktiivisesti mukana yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyössä. Kansallisesti ja kansainvälisesti etsimme yhteistyökumppaneita, jotka tukevat oman yrittäjyysstrategian toteuttamista.

4.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kohtaamisten, mentoroinnin, tiimien rakentamisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

Yrittäjyyskasvatusta tukevat toimintamuodot perustuvat hankittuihin hyviin kokemuksiin, benchmarkattuihin toimintatapoihin ja uusien työkalujen jatkuvaan etsimiseen. Laadukkaat kohtaamiset muodostavat laadukkaan pohjan uusien toimintatapojen luomiselle. Opiskelijoiden yrittäjyystiimit ovat oppimisen perusyksikkö, joita tuetaan mentoroinnin kautta. Kansainvälisistä verkostoista haetaan uusinta tutkimustietoa ja sovellettavia käytäntöjä.

5.

Tutkimusperusteisia innovaatioita tavoitellaan kannustamalla tutkijoita monitieteiseen ajatteluun ja laajaan yhteistyöhön.

Innovaatioiden kaupallistamisessa tavoite on entistä korkeammalla. Etsimme tutkijoille uusia kannustimia. Tuemme monitieteisten matalan kynnyksen kohtaamisten syntymistä ja yhteistyön kulttuurin kehittymistä. Tutkimusperustaiset innovaatiot ovat yksi mittari yrittäjyyskulttuurin rakentamisessa.