Yrittäjyyskasvatus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista Pohjois-Pohjanmaalla
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Kuvitus kristalleista

Tutkimus ja opinnäytetyöt

Tälle sivulle on koottu tuoreimpia julkaistuja yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksia ja opinnäytetöitä sekä ideoita tuleviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin. Sivun alaosassa on Opinnäytetyöpörssi, johon voit jättää mielestäsi kiinnostavan tutkimusaiheen.

Olemassa oleva tutkimus

Pro gradut

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIAN JA TOIMINTAOHJELMAN 2016–2020 TOIMEENPANO : Strategian ja toimintaohjelman 2016–2020 merkityksellisyyden ja toteutuksen arviointi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Mäntykangas, Ulla. 2017

Opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen yhteydestä nuorten elämänhallintataitojen kehittymiseen. Mäkelä, Päivi ; Saglamer, Sanni. 2014

Juknevicius, Saulius Towards internationally oriented entrepreneurship education for executives. 2012

Viik, Riika Sosiaali- ja terveysalan opettajien ja opiskelijoiden yrittäjyysasenteet ammattiopistossa. 2011

Tekijä (t): Korhonen Tuija ”IHMISIÄ KORPIMAAN SÄ UNOHTAA ET VOI” Kainuulaisten nuorten käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyydestä, kotipaikkakunnasta, maaseudusta sekä maaseutuyrittäjyydestä. 2010

Tekijä(t): Karvonen Katja ja Leinonen Kristaleea Nimike: Opettajien asenteet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen taustalla – Kajaanin Hauholan koulun opettajien yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusasenteet  Julkaistu: Kajaani : [K. Karvonen ja K. Leinonen], 2009

Tekijä(t): Hakkarainen, Mikko Nimike: Kajaanin alakoulunopettajien yrittäjyyskasvatusasenteet / Mikko Hakkarainen Julkaistu: Kajaani : [M. Hakkarainen] , 2009 ”Kannattaa tehdä opintovierailuja, koska sieltä oppii paljon, mitä koulussa ei opi” : toimintatutkimus Oulun Lintulammen koululla toteutetusta yrittäjyyskasvatuskokeilusta. Pro gradu Isoaho, Hannu ; Järvelä, Teemu 2008

Tekijä(t): Saarinen, Panu Nimike: Opiskelijasta yrittäjyyskasvattajaksi / Panu Saarinen Julkaistu: Kajaani : [P. Saarinen] , 2008

Tekijä(t): Hyvönen, Outi Nimeke: Sotkamon lukiosta valmistuneiden paluumuutto- ja yrittäjyyshalukkuus / Outi Hyvönen  Julkaistu: Kajaani : [O. Hyvönen] , 2007

Tekijä(t): Nevanperä, Erja Nimeke: Tavoitteena yrittäjä : Raahen koulutuskuntayhtymän opettajien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta / Erja Nevanperä  Julkaistu: Kajaani : [E. Nevanperä] , 2006

Tekijä(t): Juvonen, Eeva-Maria Nimeke: Pohjalainen yrittäjyys – kunnia vai häpeä / Eeva-Maria Juvonen  Julkaistu: Kajaani : [E. Juvonen] , 2004

Paloniemi, Kaarlo Nimeke: Tämä on aikuiselle maailman paras systeemi. Orientoituminen yrittäjyyteen -kurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi verkko-opintojen näkökulmasta / Kaarlo Paloniemi  Julkaistu: Oulu : [K. Paloniemi] , 1999

Tekijä(t): Toivanen, Anu Nimeke: Yritteliäisyys ala-asteella : tapaustutkimus Moisiovaaran 1-2 luokassa / Anu Toivanen  Julkaistu: Oulu : [A. Toivanen] , 1999

 

Väitöskirjat

Entrepreneurial learning in entrepreneurship education in higher education. Ilonen, Sanna. 2020

Yrittäjyys akateemisena mentaliteettina: Yrittäjäminän normalisointi ja neuvottelu koulutuspoliittisessa kielenkäytössä ja yliopistokoulutuksen käytännöissä. Laalo, Hanna. 2020

Doing entrepreneurship promotion : a critical, practice theoretical study of entrepreneurship. Parkkari, Piritta. 2019

Tiimityötä, toimintaa ja tunteita – näkökulmia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta kokemuksellisen toimintaoppimisen viitekehyksessä. Arpiainen, Riitta-Liisa. 2019

Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Upola, Solja. 2019

Yrittäjyyden tuottaminenTavoitteena kyvykkyys, jota kilpailu edellyttää, osaaminen rakentaa ja itsenäisyys ilmentää. Stenlund, Antero . 2017

”Kivi kengässä” – opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä : tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta. Käyhkö, Leena. 2015

Företagsamhet i skola och utbildning : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap. Elo, Janne. 2015

Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa : tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hannula, Heikki. 2015

Who is serving whom? : an agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland. Niska, Miira. 2015

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Peltonen, Katariina (Kati); Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen laitos. 2014

”Missä tiimiyrittäjyys? : yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia”. Suominen, Jouni. 2013

Constructing an opportunity centred collaborative learning model through and for entrepreneurship. Suonpää, Maija. 2013

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä : design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Tiikkala, Anne. 2013

”Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Hietanen, Lenita. 2012

Effectuation in embedded and enquiry-based entrepreneurship education : essays for renewing engineering education at Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Mäkimurto-Koivumaa Soili. 2012

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille? : uusliberalistinen hallinta, koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun yrittäjyyskasvatuksessa. Korhonen, Maija. 2012

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa. Ylinen, Aulis. 2011

Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti. Hägg, Outi. 2011

Partneriperustainen harjoitusyritys: opiskelijat luomassa uutta toimintakokonaisuutta yrittäjyyskoulutuksessa. Isokangas, Jouko. 2009

Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset. Pihkala, Jussi. 2008

Du kan om du vill : lärares tankar om fostran till företagsamhet Backström-Widjeskog, Bettina, 2008

Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa : tutkimus Suupohjan seudun nuorisoasteen opiskelijoiden yrittäjyysnäkemyksistä sekä yrittäjyysopetuksen opetussuunnitelman kehittämispyrkimyksistä. Nevanperä, Erkki. 2003.

Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia. Remes, Liisa.2003

”Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä” : opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana. Leskinen, Pia-Lena. 1999

Kuvitus kompassista ja timanteista

Opinnäytepörssi

Opinnäytepörssi välittää yhteisöjen ja yritysten tarpeista lähteviä aiheita opinnäytetöiksi. 

 

Aiheita opinnäytetöihin

• Yrittäjyyskasvatushankkeiden vaikuttavuus yrittäjyyskasvatukseen.

• YES-verkoston vaikuttavuus/merkitys yrittäjyyskasvatukselle.

• Oppilaitosten yhteistyö, esteet ja mahdollisuudet.

• NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman vaikutus opiskelijan osaamiseen työelämässä. Onko vuodella ollut vaikutusta opiskelijaan, vertailututkimus.

• Yrittäjien koulutustausta. Uusyrityskeskuksen tilastoihin syvempää tutkimusta.

• Mitä ovat yrittäjyyden motivaattorit? Mitkä asiat toimivat motivoivat yrittäjäksi ryhtymisessä?

• Pohjautuvatko hyvät yrittäjyyskasvatuksen käytännöt kulttuuriin?

• Synnyttävätkö kevytyrittäjyysmallit uutta yrittäjyyttä?

• Kulttuurien vaikutus yrittäjyyteen/yrittäjyysintentioihin

Jätä opinnäytetyön aihe