Yrittäjyyskasvatus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista Pohjois-Pohjanmaalla
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Kuvitus kristalleista

Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkosto

Yritysyhteistyö on tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkosto koostuu monista paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista toimijoista. Verkostomaisen toiminnan avulla voidaan hyödyntää eri toimijoiden vahvuuksia ja kehittää yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä yhteistyössä eri järjestöjen ja työelämän toimijoiden kanssa. Alla on yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita ja tukiorganisaatioita, joiden sivustoista löytyy toimivia malleja opetuksen tueksi.

Työelämäluotsit

Oulun kaupungin Työelämäluotsit ovat työelämän edustajia ja yrittäjiä, jotka kertovat nuorille työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta. Opettaja voi kutsua työelämäluotsin oppitunnille, tai ehdottaa vaikkapa vierailua työelämäluotsin toimipisteessä.

YES Kummit

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. Kummit tuovat kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekee aktiivisesti työtä alueen PK -yrittäjien hyväksi. Toiminta koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Yrityksiä tuetaan kaikissa elinkaaren vaiheissa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat edustettuina yli 60:ssa eri valtakunnallisessa ja alueellisessa toimielimessä tuomassa esiin yrittäjien näkökulmaa. Paikallisyhdistyksiä on 29 ja niissä on jäseniä lähes 4500.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Keski-Pohjanmaan yrittäjät vastaa alueensa yritysten edunvalvonnasta. Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimialueella on 22 paikallisyhdistystä ja yli 2600 jäsenyritystä.

Yrittäjäjärjestöjen neuvontapalvelut, koulutukset, tapahtumat ja jäsenedut antavat tukea ja apua kaikille jäsenyrittäjille.

Yrittäjyyskasvatuksen toimijat

Tralla

Trallaan  kerätty samaan paikkaan Suomen yrittäjyyskasvatuksen materiaalit ja palvelut. Tralla auttaa rakentamaan omaan oppilaitokseen yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua, jossa yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet toteutuvat suunnitelmallisena jatkumona oppijan oppipolun ajan. Vastaavasti Tralla auttaa myös suunnittelemaan paikallista tai alueellista yrittäjyyskasvatuksen polkua, jossa yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet etenevät esi- ja alkuopetuksesta korkea-asteen opintoihin.

YES-verkosto

YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen. Katso Pohjois-Pohjanmaan YES – verkoston yhteyshenkilöt

Nuori Yrittäjyys

Nuori Yrittäjyys ry (NY) edistää aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa vahvistamalla nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa. NY pyrkii tavoitteisiinsa tarjoamalla yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia ohjelmia ja materiaalia 7–25-vuotiaille nuorille. Ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta. Opettaja saa valmiin oppimateriaalin ohjelmiin ja koulutuksen ohjelmaan ja tukea sen käyttöönottoon.

 4H-järjestö

Tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi kansalaiseksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan tuella. Erilaiset kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoaa tietoa sekä kokemuksia taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. TAT:n ylläpitämältä Opetin.fi – sivustolta löytyy opettajille hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön sekä tehtäviä ja tukimateriaaleja eri oppiaineiden opetukseen.

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuodesta 2009. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden. Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa sijaitsee Oulussa ja siellä vierailee joka lukuvuosi 5 000 kuudesluokkalaista opettajineen. Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaan toiminta toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien kanssa.

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua tukeva järjestö, joka järjestää koulutuksia ja tuottaa oppimateriaaleja koulunuorisotyöhön ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen.

 Yvi-viestintäkanava

Tietoa, materiaaleja ja työvälineitä erityisesti opettajien ja opettajankouluttajien käyttöön. YVI-oppimisympäristö tutustuttaa yrittäjyyskasvatukseen ja auttaa syventämään aihepiiriin liittyvää tietoutta. Tavoitteena on myös vahvistaa verkostoyhteistyötä sekä yrittäjyyskasvatukseen liittyviä pedagogisia valmiuksia.