Korkea-aste

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyyskasvatus korkea-asteella

Yrittäjyyskasvatus auttaa yksilöitä oivaltamaan omaa osaamistaan ja synnyttää muutosagentteja, jotka haluavat rakentaa kestävää tulevaisuutta itselleen ja muille. Yrittäjämäisen toimintatavan omaksuminen antaa opiskelijoille eväitä tulevaisuuteen. Kasvu yrittäjäksi edellyttää yrittäjäidentiteetin rakentumista sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistä.

Korkeakouluissa jokainen opiskelija kohtaa yrittäjyyden ilmiönä osana opintojaan. Yrittäjyyskasvatuksessa korostuu opiskelijan laaja-alaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen. Korkeakouluissa huomioidaan myös uuden liiketoiminnan luomisen ja ideoiden kaupallistamisen mahdollisuudet. Opiskelijalle yrittäjyys näyttäytyy yhtenä potentiaalisena uravaihtoehtona.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin yhteisiin tavoitteisiin ja suosituksiin täällä.

Kehittämis­tavoitteet

 • Yrittäjyysopintojen asemaa vahvistetaan. Yrittäjyys on osa jokaisen korkeakouluopiskelijan opintoja. 
 • Yrittäjyysopintojen toteuttamisessa huomioidaan kestävä kehityksen, kansainvälisyyden ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.
 • Opiskelijan yrittäjämäisen asenteen kehittymistä tuetaan.
 • Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä monialaisissa autenttisissa yrittäjyyden oppimisympäristöissä. Opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa kampuksilla ja osana opintojaan opinnollistamista kehittäen.
 • Yrittäjyyden urapolku ja työelämäyhteistyö ovat luonteva osa kaikkien tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksia ja sisältyvät kiinteänä osana koulutuskokonaisuuksiin. Toiminnan kumppanit löytyvät paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista.
 • Tuodaan tutkimuksesta liiketoimintaa -ajattelu osaksi opintoja kaikilla koulutusaloilla. Kytketään yrittäjyysopintoja entistä tiiviimmin uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten innovaatioprosesseihin. Tavoitellaan tutkimusperustaisia innovaatioita kannustamalla opiskelijoita, tutkijoita ja opetushenkilöstöä monitieteiseen ajatteluun ja laajaan yhteistyöhön.
 • Opiskelijoita, tutkijoita ja henkilöstöä aktivoidaan oman yrittäjyyspotentiaalinsa tunnistamiseen ja kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen globaalien ja paikallisten muutosten synnyttämiseksi. Kehitetään opetushenkilöstön osaamista yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
 • Opiskelijoiden liiketoimintaideoita ja yrittäjyysaikomuksia tuetaan ja edelleen kehitetään osana opintoja. Tehdään aktiivista monialaista yhteistyötä hautomoverkoston ja yrittäjyysekosysteemin kanssa. Rakennetaan mahdollisuudet kasvuyritysten kehittymiseksi.
 • Rakennetaan yrittävää kulttuuria koko organisaatioon.

Osaamis­tavoitteet

Alueellisesti on asetettu opetussuunnitelmasta koottuja yrittäjyyskasvatuksen osaamistavoitteita toteutettavaksi läpi koulutuksen sisällyttämällä ne eri opintokokonaisuuksiin sekä laaja-alaiseen osaamiseen.

Yrittäjämäisten työelämätaitojen kehittäminen

 • Opiskelija on tietoinen omista kyvyistään ja luottaa niihin.
 • Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita ja kehittää osaamisidentiteettiään.
 • Opiskelija osoittaa sinnikkyyttä pyrkimyksissään kohti tavoitteitaan ja oppii kokemuksistaan.
 • Opiskelija sietää epävarmuutta ja riskejä toiminnassaan.
 • Opiskelija ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja hyvinvointia edistäen tiimissä.
 • Opiskelija toimii eettisesti ja ammattimaisesti monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät valmiudet

 • Opiskelija tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa.
 • Opiskelija osoittaa kykyä ennakoida toimintaympäristön muutoksia.
 • Opiskelija hallitsee liiketoimintaosaamiseen liittyviä kokonaisuuksia ja tunnistaa tavat, joilla tuottaa arvoa asiakkaalle.
 • Opiskelija ymmärtää liiketoimintaa edistävien verkostojen merkityksen.
 • Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida liiketoimintaan liittyviä ideoitaan.
 • Opiskelija osaa hyödyntää ekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia omaan ideaansa.
 • Opiskelija ymmärtää ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellisen kestävän kehityksen vaatimukset liiketoiminnalle.
 • Opiskelija osaa hyödyntää kansainvälisyyden mahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa hyödyntää digitalisia ratkaisuja, alustoja ja toimintoja opiskelemallaan alalla ja monialaisesti.
 • Opiskelija ymmärtää keskeisten immateriaalioikeuksien merkityksen ja suojaamisen periaatteet.