Perusopetus – alakoulu

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys­kasvatus alakoulussa

Alakoulun yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat yhteiskunta-, talous- ja työelämätiedot ja -taidot. Oppijat vahvistavat yrittäjämäisiä taitojaan, kuten yritteliäisyyttä ja aloitekykyä, vastuullisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä itsetuntemusta. Alakoulun yrittäjyyskasvatuksessa korostuu yhteistoiminnallisuus ja tekemällä oppiminen.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin yhteisiin tavoitteisiin ja suosituksiin täällä.

Kehittämis­tavoitteet

Alakoululle on määritetty erilaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat:

 • Tunnistetaan jo tehty työ yrittäjyyskasvatuksen parissa ja vahvistetaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista täydennyskoulutuksen ja verkostotoiminnan kautta.
 • Yhdistetään yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, arvoja ja menetelmiä muihin teemoihin: kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys.
 • Tehdään yhteistyötä eri luokka- ja kouluasteiden välillä sekä kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheisiin.
 • Hyödynnetään menetelmiä sekä työskentelyssä että arvioinnissa, jotka tukevat oppilaan vahvuuksien löytämistä, taitojen tunnistamista ja itsetunnon kehittymistä.
 • Aloitetaan, kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötä työelämän kanssa.
 • Mahdollistetaan oppilaiden omaehtoinen toiminta koululla esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä.
 • Sisällytetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvät teemapäivät (esim. Yrittäjän päivä, kansainvälinen yrittäjyysviikko, kansainvälinen rahaviikko) koulun vuosikelloon.

Osaamis­tavoitteet

Alueellisesti on asetettu opetussuunnitelmasta koottuja yrittäjyyskasvatuksen osaamistavoitteita. Tavoitteiden tarkoituksena on auttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan jo tekemäänsä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Tavoitteisiin päästään läpi koulupolun ja ne linkittyvät eri oppiaineisiin sekä laaja-alaisen osaamiseen.

 • Oppilas ymmärtää, mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan ja mitä asioita siihen liittyy.
 • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.
 • Oppilas tunnistaa lähiympäristön ammatteja, yhteiskunnan ja työelämän toimijoita, arvostaa erilaista työtä ja tunnistaa erilaisia työelämätaitoja.
 • Oppilas hahmottaa rahan arvon, ymmärtää tienaamisen logiikan ja osaa toimia kestävänä kuluttajana.
 • Oppilas tunnistaa omien valintojen sekä tekojen merkityksen kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
 • Oppilas uskaltaa rohkeasti kokeilla tieto- ja viestintäteknologian työkaluja ja käyttää niitä vastuullisesti ja turvallisesti.
 • Oppilas ymmärtää, että hän voi toimia kansainvälisesti ja tunnistaa erilaisia kansainvälisen toiminnan muotoja.