Varhaiskasvatus

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys­kasvatus varhais­kasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyskasvatuksen peruselementit sisältyvät varhaiskasvatuksen pedagogisen oppimisen osa-alueisiin. Varhaiskasvatuksessa lapsia rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä ja ratkaisemaan haasteita erilaisissa tilanteissa yrittäjyyskasvatuksen hengen mukaisesti. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminen on turvallista. Yrittäjyyskasvatuksen avulla rohkaistaan lapsia löytämään oppimisen ilo.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin yhteisiin tavoitteisiin ja suosituksiin täällä.

Kehittämis­tavoitteet

Varhaiskasvatukselle on määritetty erilaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat:

 • Tunnistetaan jo tehty työ yrittäjyyskasvatuksen parissa ja vahvistetaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista täydennyskoulutuksen ja verkostotoiminnan kautta.
 • Yhdistetään laaja-alaisten taitojen oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja arvoja sekä teemoja: digitalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys.
 • Tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa ja huomioidaan nivelvaiheet.
 • Hyödynnetään työskentelyssä menetelmiä, jotka tukevat lapsen vahvuuksien löytämistä, taitojen tunnistamista ja itsetunnon kehittymistä.
 • Ohjataan lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työskentelytapoja sekä ihmettelemään ja ratkaisemaan erilaisia yrittäjyyskasvatuksen teemoihin liittyviä ongelmia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa erikokoisten ryhmien kanssa.
 • Kehitetään menetelmiä, jotka rohkaisevat lapsia tutustumaan erilaisiin ammatteihin, yhteiskuntaan ja talouteen.

Osaamistavoitteet

Alueellisesti on asetettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista koottuja yrittäjyyskasvatuksen osaamistavoitteita. Tavoitteiden tarkoituksena on auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tunnistamaan jo tekemäänsä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Tavoitteisiin päästään läpi lapsen yksilöllisen oppimis- ja koulupolun.

 • Lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja luottaa kykyihinsä arkipäivän tilanteissa.
 • Lapsi harjoittelee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja yhteistä vastuunottoa.
 • Lapsi tutustuu työssäkäynnin käsitteeseen ja tutustuu erilaisiin ammatteihin sekä työtehtäviin.
 • Lapsi oppii, mitä raha on ja mitä rahalla tehdään.
 • Lapsi tutustuu kestävän elämäntavan osa-alueisiin ja merkitykseen oman arkensa kautta.
 • Lapsi tutustuu turvalliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä ja kokeilee erilaisia laitteita ja välineitä. Lapsi innostuu tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa ympäristöissä vahvistaen monilukutaitoaan.
 • Lapsi tunnistaa olevansa osa kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaista maailmaa.