Toinen aste

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys­kasvatus toisella asteella

Toisella asteella yrittäjyyskasvatus linkittyy sekä ammatilliseen koulutukseen että lukiokoulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintaan. Tavoitteisiin päästään tarjoamalla opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön ja vastuullisuuteen. Toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa korostuvat monipuoliset menetelmät ja yhteistyö työelämän kanssa.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin yhteisiin tavoitteisiin ja suosituksiin täällä.

Kehittämis­tavoitteet

Toiselle asteelle on määritetty erilaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat:

Uskalla yrittää -tapahtuma. Kuvaaja: Anni Törne.
 • Sisällytetään yrittäjyyden ja työelämän teemat eri oppiaineisiin ja tutkinnon osiin.
 • Kehitetään oppilaitoksen työelämäkumppanuuksia tavoitteellisesti ja hyödynnetään yhteistyötä monipuolisesti osana opetusta.
 • Tunnistetaan jo tehty työ yrittäjyyskasvatuksen parissa ja vahvistetaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista täydennyskoulutuksen ja verkostotoiminnan kautta.
 • Tehdään yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen teemojen ympärillä eri kouluasteiden välillä ja kehitetään polkuja kohti korkeakoulua.
 • Hyödynnetään yrittäjyyskasvatuksen teemoja osana kansainvälistä yhteistyötä hankkeiden ja arjen toiminnan kautta.
 • Tarjotaan kaikille opiskelijoille mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja ja tuetaan opiskelijoita työelämäyhteyksien rakentamisessa opintojen aikana.
 • Sisällytetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvät teemapäivät (esim. Yrittäjän päivä, kansainvälinen yrittäjyysviikko, kansainvälinen rahaviikko) oppilaitosten vuosikelloon.
 • Rakennetaan yrittävää kulttuuria koko organisaatioon.

Osaamis­tavoitteet

Toisen asteen alueellisiksi osaamistavoitteiksi on koottu opetussuunnitelmassa ja tutkinnon perusteissa mainittuja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. Tavoitteiden tarkoituksena on auttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan jo tekemäänsä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Tavoitteisiin päästään läpi opintopolun ja ne linkittyvät eri opintojaksoihin, tutkinnon osiin ja laaja-alaisen osaamiseen.

 • Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.
 • Opiskelija tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa ratkaista asiakkaan ongelmia vastuullisella, innovatiivisella ja kestävällä tavalla yhteistyössä verkostonsa kanssa.
 • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen ja yritystoiminnan suunnitteluun liittyvät osa-alueet.
 • Opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan huomioiden muuttuvan työelämän vaatimukset ja vahvistaen samalla osaamisidentiteettiään.
 • Opiskelija harjaantuu sietämään epävarmuutta ja tunnistamaan riskejä yrittäjämäisessä toiminnassaan.
 • Opiskelija osaa toimia erilaisissa ryhmä- ja tiimityötilanteissa oman roolinsa ja yhteisönsä toimintakulttuurin mukaisesti.
 • Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja elämäntapansa vaikutukset ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaympäristöön sekä toimii sen mukaisesti.
 • Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti kestävään kehitykseen ja tulevaisuuteen sekä pyrkii toimimaan sen mukaisesti.
 • Opiskelija uskaltaa rohkeasti kokeilla ja osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Opiskelija ymmärtää digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet omassa toiminnassaan, opinnoissaan ja työelämässä.
 • Opiskelija asennoituu myönteisesti monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen, tunnistaa globaalin työelämän ja yrittäjyyden mahdollisuudet sekä uskaltaa tuoda esille osaamistaan kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa.
Kansainvälisyystyöpaja. Kuvaaja: Saija Pönkkö.