Hankkeet

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Pohjois-pohjanmaa näyttää suuntaa yrittäjyys­kasvatuksessa

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusta on kehitetty yhdessä osallistavana prosessina jo vuodesta 2015. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma laadittiin vuosina 2015–2016 PoPYk-hankkeessa. Tällä sivustolla esitetty, viimeisin päivitys alueelliseen malliin on tehty vuosina 2021–2023 VÄKEVÄ-hankkeessa. Strategiatyön ovat mahdollistaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet.

Yhteisen työn tavoitteena on muodostaa sisällöllisesti yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku, jossa lasten, nuorten ja aikuisten tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti. Opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään palkkatyön ohella realistisena vaihtoehtona toimeentulon hankkimiseen ja itsensä toteuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Sen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen visio on ”Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä.”

Hankkeet

Toteutusaika: 01.05.2021 – 30.04.2023

Päätoteuttaja: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Kerttu Saalasti säätiö ja toteuttajat

VÄKEVÄ-hankkeessa uudistettiin Pohjois-Pohjanmaalle vuonna 2016 luotu maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen malli, jossa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle.

Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, yritysten tulee toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä trendit haastavat koulutuksen sisällöllisesti ja myös toteutuksen osalta. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen tulee ottaa osaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. Yhdistämällä teemat yhteiseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalliin, on mahdollista saavuttaa jokaisen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain.

Hankkeessa konkretisoitiin hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt. Hankkeen aikana järjestettiin laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovittiin kouluastekohtaiset tavoitteet jokaiselle teemalle. Työn pohjana käytettiin kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia. Tuloksena uudistettiin PoPYK-hankkeessa laadittu ”Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategia” uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen osatoteuttajat sitouttavat organisaationsa mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

Ketterää kehittämistä ja kokeilua

Hankkeessa kerättiin toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otettiin käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksessa testattiin erilaisia yhteistyömalleja kansainvälisten verkostojen kanssa digitaalisia kanavia käyttäen. Hyviksi osoittautuneita kokeiluja tallennettiin yhteiselle verkkoalustalle vapaasti hyödynnettäväksi. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan ja heitä tuetaan digitaalisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä.

Yrittävän kulttuurin rakentumisen vahvistamista ja mittaamista

Yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista mitattiin käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa toteutettua Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua, joka on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Palvelu sisältää yrittävän kulttuurin kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen liittyviä väitteitä (www.yrittavakulttuuri.fi). Tässä hankkeessa oli tarkoituksena erilaisissa kohtaamistilanteissa konkreettisesti ohjata koulutustoimijoita yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen ja yrittävän kulttuurin aktiiviseen seurantaan palvelua käyttämällä.

VÄKEVÄ-hanke edisti yrittävän kulttuurin kehittymistä ja yrittäjyysteemaa monilla toiminnoilla alueen koulutusorganisaatioissa.

Ota yhteyttä

Katariina Ala-Rämi, projektipäällikkö
katariina.ala-rami@oulu.fi, 050 3509471

Toteutusaika: 01.09.2020 – 31.08.2023

Päätoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Rahoittaja: ESR ja toteuttajat

SILTA-opinnoilla helpotetaan siirtymistä ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluun sekä tuetaan siirtymistä opinnoista työelämään. Hanke lisää koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyötä. Opettajien osaamisen päivittämiseksi kehitetään yhdessä pedagoginen malli, johon osallistuu opiskelijat, opetushenkilöstö ja työelämän edustajat. Tämä koulutuskokonaisuus kehitetään hankehenkilöstön, opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden yhteistyönä.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 30.4.2023

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/KTK

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto/KSI ja Oulun ammattikorkeakoulu

Rahoittajat: ESR, Business Oulu ja toteuttajat

Pathways to Business -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastaamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa olevien varhaisten yrittäjyysvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Kehittämistyötä hankkeessa tehdään laajasti yhteistyössä korkeakoulujen, työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Toteutusaika: 1.3.2020 – 31.12.2022

Päätoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto/TST

Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena oli lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

Toteutusaika: 1.9.2020 – 31.12.2022

Päätoteuttaja: Nivalan kaupunki

Osatoteuttajat:
Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y., Centria-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti sekä lukiot: Ylivieskan kaupunki, Siikalatvan kunta, Sievin kunta, Reisjärven kunta, Oulaisten kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden kaupunki, Haapajärven kaupunki

Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitettiin lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla edistettiin opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia.

Toteutusaika: 1.3.2018 – 30.6.2021

Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Osatoteuttajat: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Raahen kaupunki (Raahen seudun yrityspalvelut), Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä osallistuvien yrityksien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kaupallista osaamista sekä myynnillistä kokonaisymmärrystä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Kehittämisen kautta tuotiin uutta tietoa ja osaamista sekä yrityksiin, yrityskehitys- että koulutusorganisaatioihin. Hankkeen kautta saatiin yrityksiin innostusta ja kasvuhalukkuutta sekä vahvistettiin alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä.

Toteutusaika: 1.8.2018 – 30.6.2021

Päätoteuttaja: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Osatoteuttajat: Raahen seudun yrityspalvelu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Rahoittajat: EAKR, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja toteuttajat

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke (jatkossa SoloENTRE) oli keskeinen työkalu yrittävän kulttuurin vahvistamisessa Pohjois-Pohjanmaalla. Sen tavoitteet pohjautuivat maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan ja maakuntaohjelmaan.

Yksinyrittäjät ovat merkittävä voimavara talouskasvulle ja työllisyyden kehittymiselle.

Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.5.2021

Toteuttaja: Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Osatoteuttaja: Luulajan kaupunki

Rahoittajat: Interreg, Lapin liitto ja Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut toteutti sivistyslautakunnan päätöksen mukaista yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämistä toimialueellaan esiopetuksesta toisen asteen yleissivistävään koulutukseen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategian mukaisesti. Yksi strategian painopisteistä oli yrittäjyyskasvatuksen kansainvälistymisen edistäminen. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen oman hanke- ja kehittämistyön sekä alueellisen verkostotyön kautta oli kentältä, kouluista ja oppilaitoksilta, saatu viestiä kiinnostuksesta tuoda kansainvälistä toimintaa osaksi olemassa olevia yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja.

Toteutusaika: 1.8.2018 – 30.4.2021

Päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Osatoteuttajat: Kempeleen kunta, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Lakeuden portaat -hankkeessa vastattiin nuorten työelämään siirtymisen haasteisiin. Maakuntasuunnitelman 2040 yksi kärkiteema on nuorten koulutus ja työllistymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Ohjelman mukaan nuorten työllistyminen on tärkeää, jotta maakunnan vahvuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2021

Päätoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Raahen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Hankkeen päätavoitteena oli Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Ydintavoite voitiin tiivistää seuraavasti: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja.

Toteutusaika: 1.8.2018-31.12.2020 (jatkoaika osalla toteuttajista 31.5.2021 asti)

Päätoteuttajat:
YYTO-hanke oli valtakunnallinen kärkihanke, joka koostuu neljästä osahankkeesta. Kärkihanketta koordinoi Aalto-ylipisto (yrittäjyysopetusohjelma Aalto Ventures Program), ja osahankkeita Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Aalto Entrepreneurship Society ry ja Startuplifers ry.

Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska handelhögskolan, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Novia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Boost Turku ry, Patteri Entrepreneurship society ry, Oulu Student Entrepreneurship society ry, Jyväskylä Entrepreneurship society ry, Laurea Entrepreneurship society ry, Vaasa Entrepreneurship society ry, LUT Entrepreneurship society ry, Helsinki Think Company ry ja Hanken Entrepreneurship society rf.

Rahoittaja: OKM

Yrittäjämäisten taitojen oppimista luokkahuoneen ulkopuolella tuettiin vuosina 2018-2021 maanlaajuisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla YYTO-hankkeella. Hanke jakautui neljään osaprojektiin, joissa tarjottiin opiskelijoille yrittäjämäisiä toimintaympäristöjä oppimisen tueksi, kehitettiin ja laajennettiin opiskelijavetoisia yritys- ja ideahautomoita, tuettiin Startuplifers-harjoitteluohjelman laajentumista koko Suomen laajuiseksi sekä mietittiin parhaita keinoja hyväksyä muualla saadut yrittäjyysopit opinnoiksi.

Hankkeen nettisivu: https://www.yyto.fi/etusivu

Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.5.2020

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta / Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET), Tellus

Osatoteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittajat: ESR ja EAKR, ELY-keskus, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

MindBusiness-hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa. Aiemmat korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatushankkeet olivat keskittyneet yrittäjyyspolun keskivaiheeseen, jossa jo muodostetusta yritysideasta jalostettiin liiketoimintaa (esim. Avanto Accelerator, Arctic Business Corridor ja Terwa-Akatemia). Yrittäjyyspolun varhaista vaihetta ei ollut tuettu systemaattisesti. MindBusiness-hankkeessa vastattiin tähän tarpeeseen ja kehitettiin koulutusta yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen.

Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2020

Päätoteuttaja: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Rahoittajat: ESR ja JEDU

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ammatillisen koulutuksen menetelmiä ja toimintamalleja työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja opetuksessa. Hallitusohjelman tavoitteena oli lisätä työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimista.

Toteutusaika: 1.2.2017 – 31.1.2020

Päätoteuttaja: LUT-yliopisto

Osatoteuttajat: Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Rahoittajat: Yksityisyrittäjäin Säätiö ja toteuttajat

 Kolmevuotisen Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen –hankkeen päätavoitteet olivat:

– Opettajan yrittäjyysmittariston levittäminen laajemmin ammattikorkeakoulukentälle

– Ammattikorkeakoulujen sitouttaminen Opettajan yrittäjyysmittariston laajamittaiseen käyttöön

– Opettajan yrittäjyysmittariston tekninen ja sisällöllinen kehittäminen

Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.3.2019

Päätoteuttaja: Valtakunnallinen YES ry

Osatoteuttajat:
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda / YES Keski-Uusimaa, Vaasan kaupunki, Vamia / YES Pohjanmaa, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus / YES Etelä-Savo, Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut / YES Pohjois-Pohjanmaa, Cursor Oy / YES Kotka-Hamina, Varsinais-Suomen Yrittäjät/ YES Varsinais-Suomi

Rahoittajat:
ESR, Nuori Yrittäjyys ry, Suomen Yrittäjät ja toteuttajat
YES – Lukiot työelämään -hankkeella lisättiin lukioiden työelämälähtöisyyttä, edistettiin lukioiden ja nuorten työelämäyhteyksiä sekä vahvistettiin nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietoutta. Tämän lisäksi synnytettiin lukioihin yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta.

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2018

Päätoteuttaja: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan uusyrityskeskus Firmaxi, Centria- ammattikorkeakoulu

Rahoittajat: ESR ja toteuttajat

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku-hankkeen päämääränä oli

  1. parantaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU)ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia yrittäjyyskasvatuksen keinoin
  2. tukea yhteisötakuun toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä Keski-Pohjanmaalla
  3. tukea omalta osaltaan Keski-Pohjanmaan maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.11.2018

Päätoteuttaja: Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Yhteistyökumppanit: Kerttu Saalasti säätiö, Ylivieskan seutukunta, Nivala-Haapajärven seutukunta, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Raahen seutukunta, Raahen kaupunki, Raahen koulutuskuntayhtymä BRAHE, Raahen porvari- ja kauppakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittajat: EAKR, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä yhteistyökumppanit. Hankkeeseen osallistuneet mikroyritykset rahoittivat osaltaan hanketta.

Mikroyritysten (alle 10 henkilöä) merkitystä ei tunneta riittävästi, vaikka ne muodostavat 93,4 % Suomen yrityskannasta. Mikroyrityksiä koskevaa tietoa ja tekoja tarvitaan lisää yritystoiminnan esteiden purkamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi. Oulun Eteläisen alueella käynnistettävässä Mikroyritysten kasvualusta –hankkeessa kehitettiin tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi.

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.4.2018

Päätoteuttaja: Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Osatoteuttajat: Pyhäjoen kunta, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö (liiketalous), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Business Oulu, toteuttajat, Nivala-Haapajärven seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Ruukin maaseutuopisto, Nivalan kaupunki

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus integroitiin osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle tavoitteena kokonaisuus, jossa opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kumulatiivisesti. Mallia kehitettiin prosessina, johon osallistui koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöitä perusopetuksesta korkea-asteelle saakka, yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen edustajia, kuntien opetustoimen/sivistystoimen edustajia ja muita tukitoimijoita.

 

Strategiatyön kokoajat:

Villinikkarit Oy: Marja Heinistö
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti: Leena Eskola

Työryhmä:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy: Kaija Arhio, Marja-Liisa Kaakko, Pekka Paajanen
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Hannu Simi, Anne Kaartinen, Ulla Mäntykangas, Matti Peltola
Kuusamon kaupunki: Kati Savolainen, Erkki Hämäläinen
Oulun ammattikorkeakoulu: Tomi Huhtamäki, Jouko Isokangas
Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus: Martti Pietilä, Esa Virkkula, Kari Heiskari
Oulun kaupunki, BusinessOulu: Helena Poukkanen
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Satu Kaattari, Päivi Mäki, Eija Ruohomäki
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto: Anu Pokela, Mika Kananen, Antti Rovamo
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutus: Juha-Matti Turpeinen
Oulun yliopisto, Martti Ahtisaari instituutti: Mia Kemppaala, Johanna Bluemink, Veikko Seppänen
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti: Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos
Pyhäjoen kunta, lukio: Heikki Niemi, Tauno Rajaniemi, Antero Tervonen

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.12.2017

Päätoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun Yliopisto

Rahoittajat:
Terwa-akatemia –hankkeessa luotiin Oulun alueen erityistarpeisiin soveltuva uusi yrittäjyysopintojen toimintamalli Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Hankkeessa kehitettävä akatemia opintoihin pohjautuva yrittäjyyskoulutuksen toimintamalli oli ensimmäinen Suomessa, jota kehitettiin ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyönä.

Terwa-akatemian sivut